CityHina, 19
Super Slim!

30B-19-30/Japanese
City
£150/£200